Stichting bevordering zorg Schouwen-Duiveland


De Stichting bevordering gezondheidszorg en maatschappelijke zorg Schouwen-Duiveland hanteert de werknaam:
Stichting bevordering zorg Schouwen-Duiveland

De stichting heeft ten doel het verstrekken van geldelijke bijdragen, dienstig aan de bevordering van de gezondheid- en maatschappelijke zorg op Schouwen-Duiveland, één en ander met dien verstande, dat het bestuur gerechtigd is tien procent (10%) van de jaarlijkse opbrengst –niet cumulatief- te besteden aan doelen welke dienstig zijn aan de bevordering van de gezondheid- en maatschappelijke zorg buiten Schouwen-Duiveland, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De bedoelde bijdragen dienen te worden verstrekt uit de jaarlijkse rente-revenuen van het door het bestuur op zorgvuldige, efficiënte wijze te voeren beheer van het vermogen der stichting. De bijdragen per jaar worden beperkt tot de rente-revenuen van het vermogen van de stichting, blijkende uit de laatste door het bestuur vastgestelde jaarrekening.